Google Search Ads (Beginner)

1. Làm quen với các loại chiến dịch và mục tiêu trong Google Ads

1
a. Các loại chiến dịch trong Google Ads
2
b. Các cách nhắm mục tiêu trong Google Ads
3
Google Search Ads Quizz 1
5 questions

2. Các loại Audience trong Google ads

1
a. Affinity Audiences
2
b. In-market Audiences
3
c. Detail demographic
4
c. Custom Audiences

3. Đối sánh từ khóa trong Google Ads Search

1
a. Định nghĩa và định dạng
2
b. So sánh giữa Board match và Board match modifier

4. Ads Quality & Ads Rank

1
a. Cơ sở tính toán Ads Quality
2
b. Phương thức xếp hạng và đấu giá của Google

5. Các bước tạo chiến dịch Google Ads Search

1
Nội dung các bước tạo chiến dịch Google Ads Search

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Lectures: 11

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed